Fra venterom til klasserom til jobb

Asylmottak er en viktig arena for læring og integrering. I nært samarbeid med oppdragsgiver UDI, utviklet Hero på 1990-tallet konseptet beboermedvirkning. Metodikken ble testet ut på Dale mottakssenter og utprøvingen besto av opplæring i arbeidslivets spilleregler, medbestemmelse og demokrati samt i drift av mottak. Hero og daværende direktør Ahmed Bozgils poeng var at man må ha som utgangspunkt at beboere i mottak har noe å bidra med, at de ønsker å bidra og at de vil utvikle seg positivt hvis de får mulighet til å bidra. På den måten får vi bedre asylmottak, motvirker «brakkesyke» og klargjør beboerne for et liv som deltakere i det norske samfunn. Fra år 2000 har konseptet beboermedvirkning vært en del av UDIs retningslinjer for drift av norske asylmottak.

20 år senere kom den store offentlige utredningen om asylmottak – NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. Som kommentar til denne skrev Ahmed Bozgil en kronikk i Stavanger Aftenblad der han tok til orde for at asylmottak ikke bare skulle være et venterom men enda mer et klasserom. Han argumenterte for en mye sterkere vektlegging av kvalifisering som del av mottaksoppholdet både for beboere som skal bosettes og for de som skal returneres.

Onsdag 11. mai la Justis- og Beredskapsdepartementet frem Integreringsmeldingen. Som del av bakteppet ligger en opphetet debatt om innstramminger i asylpolitikken etter fjorårets rekordhøye ankomsttall. I denne debatten har mange uttrykt frykt og problematisert særlig islamske asylsøkeres evne og vilje til integrering i det norske samfunn. På denne bakgrunn er det gledelig og prisverdig at Departementet nå tar ned temperaturen og leverer en rekke oppløftende og gode forslag der bedre utnyttelse av ventetiden i mottak utgjør en viktig del.

Hero driver i dag mer enn 60 asylmottak i Norge og 20 mottak i Sverige. I snart 30 år har vi jobbet for kontinuerlig utvikling og profesjonalitet på dette fagfeltet. Vår erfaring er at de aller fleste asylsøkere er takknemlige overfor den norske stat og det norske folk for den trygghet de opplever. Selv om forutsetningene kan variere ønsker det store flertall å gjøre nytte for seg og komme i gang som bidragsytere i sitt nye samfunn.

Vi har laget en høringsuttalelse sammen med NHO Service, og konsernsjef Tor Brekke presenterer en kortversjon for Kommunal- og forvaltningskomiteen mandag 23. mai.

Les hele høringsuttalelsen her.

Del: