Heros nye Nasjonale Samarbeidsråd

Heros nye Nasjonale Samarbeidsråd hadde sin første samling i Oslo 8. og 9. juni. – Det er viktig å lytte til beboerne våre og skape en arena der de blir hørt. I Samarbeidsrådet skal vi arbeide sammen for å utvikle mottakene våre og gi beboerne en meningsfull tilværelse mens de er hos oss, sier administrerende direktør i Hero, Tor Brekke – som selv var med på samlingen.

12 ledere og medlemmer av lokale samarbeidsråd fra Hero-mottak over hele landet samlet seg 8. og 9.juni 2016 i Oslo til første samling av Heros Nasjonale Samarbeidsråd for å diskutere viktige saker for asylfeltet. Rådet er ment å være en rådgivende stemme internt for Hero, for å kunne utvikle våre mottak til å bli et enda bedre sted å bo.

Det var under tidligere administrerende direktør i Hero, Ahmed Bozgil, at Hero utviklet konseptet beboermedvirkning. Siden da har samarbeidsråd vært en viktig del av mottaksdriften. Nå har Hero utvidet dette til også å opprette et nasjonalt samarbeidsråd mellom beboere og ansatte, som skal arbeide og tenke mer overordnet.

Samlingen ble ledet av adm. dir. Tor Brekke og driftsdirektør Vidar Torheim. Også regionsjef Arnfinn Nordbø deltok fra Hero. Representanter fra Røde Kors og NOAS var invitert og deltok på møtene, inkludert leder av NOAS, Ann-Magrit Austenå.

Neste samling i det nasjonale samarbeidsrådet blir til høsten, men rådet vil også i mellomtiden arbeide videre med saker. Det ble avholdt valg av leder og nestleder til rådet.

Målet med det nasjonale samarbeidsrådet er at det skal gi viktige bidrag til utviklingen av Heros asylmottak og dermed bidra til å forbedre oppholdet på asylmottakene våre for beboerne. Det nasjonale samarbeidsrådet vil fungere som en stemme oppover i systemet nasjonalt, blant annet for hvordan få til bedre integrering, og for å løfte fram ting som er viktige for asylsøkere i Norge.

Det var gode samtaler undervegs under den første samlingen. Man drøftet blant annet hvordan asylsøkere i større grad kan være med å bidra i driften av mottakene, hva som er viktig for god integrering, hva som oppleves som mest utfordrende ved å bo på mottak og hvordan man kan bruke ventetiden i mottak best mulig. Det var et stort engasjement under hele samlingen.

Rådet uttrykte skepsis til opprettelsen av integreringsmottak, noe beboerne i rådet mente kunne medføre en urettferdig forskjellsbehandling av mennesker på flukt. Rådet understrekte hvor avgjørende det var med et godt undervisningstilbud, særlig i norsk. Også viktigheten av aktivitetstilbud ble understrekt. Mange uttrykte frustrasjon over å bli passivisert av samfunnet, og synes derfor det er positivt at det nå åpnes for at det kan bli enklere å få arbeide. De lange ventetidene for å få asylintervju og svar på søknaden tar på for beboerne i mottak, og mange blir stresset, frustrert og deprimert. Samarbeidsrådet drøftet flere tiltak som vil kunne bidra til å gjøre hverdagen enklere for asylsøkere i Norge. Det ble påpekt at mottak og beboere i større grad må arbeide sammen for at flere beboere blir engasjert i frivillig arbeid i lokalsamfunnet, da dette er bra både for aktivisering og integrering.

– Vi fikk mange gode innspill og det var to fine dager. Jeg tror dette blir et nyttig organ både for oss i Hero og for våre beboere. Vi ser fram til det videre arbeidet, sier Tor Brekke.

Del: