Årsresultat for Hero Norge

Krevende tider til tross: Solid erfaring, gode samarbeidspartnere og effektiv mobilisering sikret et godt år for Hero Norge. Den store oppbyggingen av mottaksplasser har gitt betydelige positive ringvirkninger i lokalsamfunn over hele landet.

 Hero Norge er en privat virksomhet som er spesialisert mot innkvartering og integrering av asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Tjenesteområdene spenner fra drift av asylmottak til formidling av tolketjenester og undervisning. Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid og er en av de største organisasjonene i Europa innen sitt fagfelt. Virksomheten er også etablert i Sverige.

I årsregnskapet for 2015 rapporteres tjenesteområdene Mottak, Tolk og Kompetanse samlet. 1. januar 2016 ble Hero Kompetanse og Hero Tolk etablert som egne selskap.

Omsetningsøkning reflekterer historisk mobilisering

Samlet omsetning for 2015 endte på NOK 872 millioner, nesten 60 % høyere enn i 2014. Rundt 449 millioner av omsetningen kom i fjerde kvartal og 200 millioner knytter seg direkte til akuttinnkvartering.

Dette viser med stor tydelighet den massive mobiliseringen som måtte til da det i 2015 ankom nær tre ganger så mange asylsøkere til Norge som forventet. Av det totale antallet på 31.145 personer, ankom 22.000 i månedene september, oktober og november. På det meste kom over 2000 asylsøkere per uke. I denne perioden hadde Staten et prekært behov for mottaksplasser som kunne etableres raskere enn det som er mulig gjennom ordinære anskaffelser. Hero kunne med sin lange erfaring og gode kontakter raskt mobilisere store ressurser. Vi bidro med etablering av 12 nye avdelinger for enslige mindreårige, 9 nye ordinære asylmottak, nesten 1000 nye transittplasser, 25 midlertidige akuttinnkvarteringer og to nye ankomstsentre. Dette ga svært høy aktivitet og tilsvarende omsetningsøkning i selskapet de mest akutte månedene. Til tross for massiv mobilisering fra viktige samarbeidspartnere som Hero, fikk ikke UDI nok kvalifiserte tilbud på ordinære mottaksplasser i fjor høst.

Store summer til underleverandører

Den store mobiliseringen forutsatte stor bruk av underleverandører, og så mye som 465 millioner av selskapets kostnader knytter seg til kjøp av varer og tjenester.

Noen aktuelle poster:

  • Husleie: 118 millioner
  • Mat: 32,2 millioner
  • Inventar og vedlikehold av utstyr og bygninger: 44 millioner
  • Brannverntiltak og utstyr: 11,5 millioner
  • Aktiviteter for beboere: 14,5 millioner
  • Renholdsmateriell og innleide rengjøringstjenester: 10,3 millioner. I tillegg kommer renholdspersonell som er ansatt.
Ansatte og lønn

Ved utgangen av året var det nær 1300 ansatte i Hero Norge – mer enn dobbelt så mange som ved inngangen til året. Ca. 330 millioner har gått til lønn. Totalt betalte Hero Norge og de ansatte 121 millioner i skatter og avgifter i 2015. Dette inkluderer ikke merverdiavgift.

Positive ringvirkninger

Heros nye mottakssentre er etablert i alle landsdeler og har gitt viktige arbeidsplasser i mange norske distriktskommuner. De ansatte fungerer som aktive brobyggere mellom beboere og lokalsamfunn og gjør et viktig tidlig integreringsarbeid. I tillegg til arbeidsplasser har mottakene generert betydelig omsetning hos håndverkere, handelsstand og tjenesteytere lokalt i kommunene.

Samlet resultat

For regnskapsåret 2015 endte resultat etter skatt på ca. 44 millioner. Det gir en margin på 5,0% mot 3,5% i 2014. Ca. 42 millioner av overskuddet er overført i konsernbidrag som i all hovedsak vil gå til videre utvikling av Hero Group. Det ble for 2014 ikke tatt utbytte fra Hero Group. For regnskapsåret 2015 planlegges et utbytte på ca. 12,7 millioner. Egenkapitalen til Hero Group vil fortsatt være solid på 75 millioner som tilsvarer en egenkapitalandel på ca. 17,3%.

Del: