Asylmottak

Hero har flere tiårs erfaring fra flyktningarbeid i Norge. Vårt første asylmottak ble etablert så tidlig som i 1987. Vi har en sterk lojalitet til det norske Utlendingsdirektorat (UDI), og har siden tidlig på 1990-tallet spilt en viktig rolle i utviklingen av mottakssystemet i Norge. I 2014 etablerte Hero sitt første asylmottak i Sverige.

Som en stor privat leverandør er vår ambisjon for kommende år å fortsatt bidra til kvalitetsutvikling på mottaksfeltet samtidig som offentlig pengebruk holdes på riktig nivå.

Siden 1990-tallet har beboermedvirkning vært sentralt i alle våre mottak. Dette prinsippet representerer både en holdning og en metode der vi legger til grunn at alle mennesker har ressurser og at alle vil utvikle seg positivt når de blir sett, gis ansvar og får bruke sine ressurser. Vi etablerer derfor samarbeidsråd på mottakene og beboerne har medbestemmelse og innflytelse på den daglige driften.

Gå til Hero Mottak


Del: